Current Participants:

CHRD-SASCMCKEMHRC
     Ranadip Chowdhury          Sindhu Balakumar          Sudipto Roy     
Bireshwar SinhaNayana P.NairAditi Apte
Ravi UpadhyayArun KSHanif Shaikh
Tarun Shankar  N.SamaraSimha Reddy   Rutuja Patil
Chaudhary